csendepluk
 • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům školy. Obsah poskytovaných poradenských služeb je v souladu s platnou legislativou (vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních).

Poradenské služby jsou v naší škole zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence, nedílnou součástí je spolupráce se všemi pedagogickými pracovníky a vedením školy.

Mgr. Marcela Valchařová

výchovná poradkyně
m.valcharova@zsticha.cz

Mgr. Ivana Bednářová

vyučující předmětu speciálně pedagogické péče
i.bednarova@zsticha.cz

Ing. Petr Černošek

školní metodik prevence
reditel@zsticha.cz

Hlavní cíle ŠPP

 • vytváření vhodných podmínek a příznivého klimatu pro výchovu a vzdělávání všech žáků
 • prevence a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prevence a řešení rizikového chování žáků
 • spolupráce se zákonnými zástupci žáků v oblasti výchovy a vzdělávání žáků
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • spolupráce s pedagogy MŠ v oblasti připravenosti dětí na školní docházku
 • poskytování informací o možnostech dalšího vzdělávání žáků (na 2. stupni základních škol nebo na víceletých gymnáziích)

Nabídka pomoci

Jedná se o bezplatnou pomoc v bezprostřední blízkosti obce Tichá.

Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Charita Frenštát p.R.)

 • poskytují rodinám a nezletilým dětem podporu při aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace (jednání s úřady, hledání zaměstání, péče o děti...)
 • pomáhají spojit rodinu s dalšími institucemi nabízejícím podporu (potravinová banka, obchod Bumerang).
 • služba jezdí i do rodin (neoznačeným autem)

Petra Supikova, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovnice
petra.supikova@frenstat.charita.cz , tel. 732 955 839, 739 343 187

Středisko výchovné péče Nový Jičín, pracoviště Frenštát p. R.

 • poskytují poradenské služby rodičům a jejich dětem v situacích, které se jim nedaří zvládat
 • snaží se nastavit pozitivní změny v dosud negativním vývoji
 • spolupráce je jednorázová, krátkodobá i dlouhodobá

Pracoviště Frenštát p. R.

Záhuní 1034, Frenštát pod Radhoštěm
svpfren@seznam.cz , tel. 770 181 879, 730 895 977, https://www.svp-novyjicin.cz/kontakt/

Psychologická poradna Frenštát p. R.

 • bezplatně poskytují služby pro rodiny a jejich děti
 • jedná se o terapie individuální, rodinné, krizové zaměřené na:
 • schopnost adaptability dítěte, reakce na nové situace a prostředí
 • psychosomatické obtíže (chronická onemocnění, bolesti, nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost, enuréza, enkopréza, apod.)
 • ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou (specifická porucha chování)
 • poruchy příjmu potravy
 • potíže spojené s úzkostí, strachem, reakce na stres, enormní zátěž či traumatický zážitek
 • problémy ve školní oblasti (vztahy v třídním kolektivu, neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování, šikana, výukové obtíže, atd.)
 • situace dětí v konfliktním rodičovském vztahu, v rozvodové i porozvodové situaci
 • poradenská činnost v oblasti profesní orientace a volby povolání
 • podpora rodinám se zdravotně postiženým dítětem
 • krizové situace, podpora v náročných životních situacích

Pracoviště Frenštát p. R.

Záhuní 1170, Frenštát pod Radhoštěm
gabriela.mechlova@mufrenstat.cz

Odborné dluhové poradenství Frenštát p. R. (Člověk v tísni)

 • posláním této služby je poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemohou sami řešit
 • služba je bezplatná, pro osoby starší 15 let

Mgr. Jiří Janko

Záhuní 1170, Frenštát pod Radhoštěm
Jiri.janko@clovekvtisni.cz, tel. 777 499 477

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice

 • služba je zaměřena na lidi, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a nedokáží už ji řešit vlastními silami
 • mohou Vám pomoci v oblatech: sociální dávky, sociální služby, sociální pojištění, pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, občanskoprávní vztahy, problematika zadlužování občanů, daně a poplatky, školství a vzdělávání, zdravotní pojištění a zdravotnictví, ochrana spotřebitele, právní systém ČR, právní systém EU, občansko-soudní řízení a jeho alternativy, veřejná správa, trestní právo, ochrana základních práv a svobod
 • občanská poradna Nový Jičín poskytuje také bezplatné služby v oblasti oddlužení

Občanská poradna Nový Jičín kontaktní místo Kopřivnice

Štefánikova 1163, Kopřivnice
obcanskaporadna@czp-msk.cz, tel. 556 879 634, 

https://www.czp-msk.cz/obcanska_poradna.php 

Adiktologická poradna Freštát p. R.

 • poskytují péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, problémové uživatele či osoby experimentující s drogami
 • věnují se také klientům s nelátkovými závislostmi, jako je gambling, závislost na internetu
 • poskytují poradenství osobám blízkým včetně rodinných příslušníků

Mgr. PhDr. Richard Mohyla

Záhuní 1170, Frenštát pod Radhoštěm
Etopedie.fm@gmail.com, tel. 776 286 948

Psychologické poradenství a psychoterapie Freštát p. R.

 • jedná se o placenou službu pro dospělé osoby (bezplatně pro klienty Charitní sociální aktivizační služby)
 • zaměřuje se na osobní a vztahové problémy

PhDr. Bibiana Hubálková

Havlíčkova 31, Frenštát pod Radhoštěm
kontakt@bibihubalkova.cz,  tel. 702 669 122