Projekt EVVO

Projekty EVVO

Zapojili jsme se do rozvojového programu „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008“ a poslali jsme na ministerstvo školství svůj projekt na vybudování přírodní učebny. Protože naše škola byla mezi těmi 278 úspěšnými z celkového počtu 887 podaných žádostí, obdrželi jsme dotaci ve výši 50 000,-Kč a z kůlny tak máme nejen přehledný sklad nářadí, ale především učebnu na praktickou výuku.

 

 

Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008čj. 29151 /2007-22

 
Příloha č. 2
Věcné vyhodnocení projektu
Číslo rozhodnutí
Č.j. 8516/2008-22
Poskytovatel dotace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Název programu
Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2008
Název projektu
Přírodní učebna aneb místo k vytváření praktických dovedností
Název právnické osoby
Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace
IZO školy
102 232 687
 
Věcné vyhodnocení projektu:
V září 2008 byla předána do užívání žákům školy a dětem školní družiny přírodní učebna.
Celkové náklady na vybudování : 50 000,- Kč      - účelová dotace
                                                                15 340,91 Kč   - vlastní vklad
Čerpání v jednotlivých rozpočtovaných položkách bylo dodrženo s výjimkou zednických prací, kde došlo k navýšen z důvodu celkové rekonstrukce podlahy. Toto navýšení bylo uhrazeno z vlastních prostředků.
                                                                 Dotace                                             vlastní vklad
Materiál                                                  1 342,00Kč
Drobný majetek do 3 000,-Kč        10 211,91Kč
Majetek na 3 000,-Kč                          7 000,00Kč
Opravy a údržba                               29 446,09Kč                                        15 340,91 Kč
Služby – zhotovení držáků              2 000,00Kč
Škola tak získala místo zejména k praktickým činnostem při poznávání přírody a získávání dovedností při práci s přírodními materiály, rovněž docílila přehledného uložení nářadí a pomůcek.

Přehled o čerpání dotace v roce 2008 (v Kč)
dotace
skutečné čerpání
Neinvestiční výdaje celkem:
50 000
50 000

z toho platy
0
0

z toho OON
0
0

z toho odvody
0
0

z toho FKSP
0
0

z toho OBV celkem
50 000
50 000
Datum: 13.1.2009

Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy
Mgr. Ilona Hrdá