O škole

Školská rada

Školská rada se ve své činnosti řídí ustanovením §168 odst.1 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada se schází nejméně dvakrát za rok a její jednání se řídí jednacím řádem. Na jednání je zvána ředitelka školy. Školská rada se vyjadřuje k návrhu školního vzdělávacího programu, schvaluje zprávu o činnosti školy, školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k hospodaření školy, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření školy, projednává inspekční zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Je zřízena od 1.1.2006.

 

Funkční období od 1.1.2018 do 31.12.2020

Členové z řad zákonných zástupců (zvoleni)

Soňa Kuchařová

Ing. Roman Bok - předseda

Členové z řad zástupců zřizovatele (jmenováni)

Jaroslav Mikeska                                                   

Věra Špačková - místopředseda

Členové z řad pedagogických pracovníků (zvoleni)

Bc. Pavel David

Mgr. Marcela Valchařová

 

 Zasedání školské rady 13.3.2019

Jednání:

1. Volba předsedy a místopředsedy školské rady

2. Projednání a schválení úprav školního řádu 2018/2019

3. Informace o akcích školy za rok 2018/2019

4. Projednání výroční zprávy o hospodaření za rok 2018

5. Opravy a údržba budov v roce 2019

6. Různé

 

 Zasedání školské rady 30. 8. 2018

 Jednání:  

  1. Schválení školního řádu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  2. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2017/ 2018
  3. Seznámení s organizací školního roku